MR OBS De Lantscheene

De MR van OBS Lantscheene bestaat uit de volgende personen :

Mirka ten Dam (oudergeleding)

Sierd de Kroon (oudergeleding)

Cobie de Boer (personeelsgeleding, lid)

Marije Machiela (personeelsgeleding, lid)

Het doel van de medezeggenschapsraad is: overleg met de schoolleiding en het team over belangrijke schoolzaken, zoals:

Beleidszaken uit de praktijk

Inhoud van de schoolgids c.q. schoolplan

De formatie

De MR bestaat uit twee geledingen, nl.:

de oudergeleding (vertegenwoordigers van de ouders)

de personeelsgeleding (vertegenwoordigers van het onderwijzend personeel)

Taken en bevoegdheden

In het “Reglement Medezeggenschapsraad” staan de taken en bevoegdheden van de MR beschreven. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR het recht om advies uit te brengen aan het bevoegd gezag of om al dan niet instemming te verlenen aan beslissingen van het bevoegd gezag.

De MR vergadert eens in de zes weken. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn openbaar. De goedgekeurde notulen hangen in de hal ter inzage. De data voor de vergaderingen zijn bij de leden van de MR opvraagbaar.

De oudergeleding van de MR wordt gekozen uit de ouders. Zij zijn eens in de twee jaar aftredend en kunnen zich hierna één keer herkiesbaar stellen. Tijdens de jaarlijkse zakelijke ouderavond in oktober/november kan de samenstelling van de MR en OR veranderd worden.

Het team beslist elk jaar welke leerkrachten er in de MR zitting hebben.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

De GMR bespreekt onderling alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen in de gemeente Weststellingwerf. Ook de GMR beschikt over advies- en instemmingsrecht. Taken en bevoegdheden staan vermeld in het “GMR-reglement”.

De GMR bestaat uit leden van de MR’s van alle openbare scholen. De helft van de vertegenwoordigers bestaat uit de oudergeledingen en de andere helft uit de personeelsgeledingen van de MR’s.

De GMRleden komen minimaal vijf a zes keer per jaar bij elkaar. De Lantscheene wordt vertegenwoordigd door Carola Haven. Het Dagelijks Bestuur heeft tussen de vergaderingen door regelmatig overleg met het bestuur over zaken die het basisonderwijs in de gemeente Weststellingwerf betreffen.

Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de MR staan uitgebreid vermeld in de schoolgids.